ELEKTRİKSEL TESTLER / AB Direktifleri
 
   
 
En İyi Olma Yolunda Adım Adım...
CE Belgeleri  HACCP  l   AB Direktifleri

AB Direktifleri
Avrupa Birliği 1984 yılında yayınladığı Lüksemburg bildirgesinde Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Avrupa Birliği arasında bir ticaret alanı oluşturulması gereksinimini ortaya koymuştur. Bu çerçevede imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında EFTA ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında Gümrük Birliği oluşturulmuş ve Tek Gümrük Belgesi kabul edilmeye başlanmıştır.

   
   

Avrupa Ekonomik Alanı (EFTA + AB) 400 milyona yaklaşan nüfusu ile 18 ülkeyi kapsamakta ve bu ülkeler arasında mal, hizmet ve para dolaşımını serbest bırakmaktadır. Bu kapsamda araştırma geliştirme, çevre, turizm, sosyal politikalar ve tüketici politikaları arasında işbirliği de öngörülmektedir. Bugün Avrupa Ekonomik Alanı Avrupa Birliği üyesi on beş ülke;

 


Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya , Fransa, Almanya, İrlanda , İtalya, Hollanda, Yunanistan, Lüksemburg, Portekiz, İspanya, İsvec, İngiltere.

AB Direktiflerinin Oluşumu
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu oluşumunu başlatan 1957 Roma antlaşmasından sonra 1980'li yıllara kadar Avrupa Topluluğunca pek çok direktif çıkartılmıştır. Bu direktiflerin bir tanesi dışında hepsi kapsam olarak dar ve belirli bir ürüne yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu direktiflerde görülen bir başka özellik ise teknik spesifikasyonların verilmesi ve teknik kurallar getirilmesidir. Bunun sonucu olarak da yüzlerce direktif ortaya çıkmıştır. Ancak 1980'li yıllarda bu anlayış terk edilerek yeni yaklaşım direktifleri denen bu direktiflerle teknik kuralları getirme işi standartlara bırakılmıştır.

Avrupa Birliği Direktiflerinin Amacı
Ülkelerin var olan Ulusal düzenlemeleri arasındaki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan teknik engellerin ortadan kaldırılması için Avrupa Birliği Konseyi tarafından 7 Mayıs 1985'de Yeni Yaklaşım Direktifleri kabul edilerek yürürlüğe kondu. Yeni yaklaşım Direktifleri, esas olarak halkın sağlık ve güvenliğini korumak zorunda olduğu ancak bu zorunluluktan dolayı ticarette engellere yol açacak durumlarda uygulanması gerekli ilkelerden oluşmaktadır.


 


AB Direktiflerinin Yapısı
1985'te Avrupa Bakanlar Konseyi "Yeni Yaklaşım" adı verilen direktifleri uygulamaya koydu. Bu direktiflerin dayandığı dört temel ilke aşağıda belirtilmiştir:

-AB Yeni Yaklaşım Direktifleri, AB pazarına çıkarılan ürünlerin serbest   dolaşımdan yararlanabilmeleri için uymaları gereken temel güvenlik   gereksinimlerini belirlemektedir.
-AB Direktiflerinde belirtilen Temel Gereksinimleri karşılayan ürünleri   üretmek ve pazarlamak için ilgili kişilerin ihtiyaç duyacağı teknik   spesifikasyonlar, standartlar konusunda uzmanlaşmış kuruluşlarca   kaleme alınmalıdır. Esas olarak hedefleri saptayan direktif metinlerinin   aksine, bu spesifikasyonların zaman içinde değişimleri beklenmektedir.
-Söz konusu teknik spesifikasyonlar (Standartlar) zorunlu değildir.
-Uyumlaştırılmış olan bu standartları uygulayarak üretilen ürünleri pazarlayan üreticiler, temel gereksinimlere uygunluk varsayımından   yararlanacaklardır. Ancak bu varsayımları bir hak değildir. Dolayısıyla   direktif koşulları ile uygunluğun bu durumda peşinen sağlanmış olduğu   düşünülmemelidir.