ELEKTRİKSEL TESTLER / CE Belgeleri
 
   
 
En İyi Olma Yolunda Adım Adım...
CE Belgeleri  HACCP  l   AB Direktifleri

CE Nedir ?

Dünyadaki en büyük ekonomik ve siyasi güç olma yolundaki Avrupa Birliği, üye ülke itibarıyla teknik standartlar arsında da bir uyum sağlamak amacıyla çeşitli sistemler oluştırmuştur.Bu sistemlerin en önemli amacıysa ,aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını sağlamaktır.

   
   

Bu teknik uyumu sağlamak amacıyla, AB Standartlar Komisyonu'nda tüm standartlar tartışılmakta ve AB'ye üyü ülkelerin ulusal standartları yerine Avrupa normları (EN) oluşturulmaktadır.Bu normlar daha sonra gruplanarak (makinalar, oyuncaklar, basınçlı kaplar ... gibi) AB direktiflerini ortaya çıkarmaktadır.   

 


1995 yılı başından itibaren çoğunluğu zorunlu olmamakla beraber, AB'ye ithal edilecek ürünlerde AB normlarına uygunluk ifadesi olan CE işareti aranmaya başlanmıştır. Bu işaret, ürünün direktiflerce belirlenen şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü belirtir.

Topluluğa ithal edilen ürünlerde CE işareti olmadığı taktirde, zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu olacaktır.
CE Harfleri Fransızca "Conformité Européenné", İngilizce "Conformity of Europe", Türkçe "Avrupa'ya Uygunluk" sözcüklerini temsil etmektedir .

CE işareti Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık ve güvenlik şartlarına uyduğunu belirtir işarettir. Avrupa Topluluğu ülkeleri içindeki ve arasındaki, sınırlar arası trafikte bir pasaport görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir uygunluk taahhüdüdür. CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır. Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verir. Kişilerin serbest dolaşımını sağlayacağı anlamını taşımaz. Yakın bir gelecekte EU'ya ihraç edilen her ürünün CE markalı olması şartı aranacaktır. CE Markası yanında TÜV, VDE, GWI, EMC markasını kullanarak pazarda avantaj sağlanabilir.
 

CE logosu taşıyan bir ürün:
· İnsan emniyeti,
· Can ve mal emniyeti,
· İnsan sağlığı,
· Çevre koruması,
· Enerji tasarrufunu öngörür.

CE markası sadece direktiflerde belirtilen
şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir.
Test Kurumu numarası içermeyen CE

Geçerliliği:
Bağımsız bir test laboratuvarı
tarafından zorunlu testler yapılması gerekmeyen
ürünler. İmalatçı / İthalatçı / temsilci bir self
deklarasyonla birlikte CE'yi vurur.

Test Kurumu numarasıyla birlikte CE
CE 0000
Onaylı Kurum'un uluslararası yetki
kodu olan 0000 ile CE markasının onaylı kurum
tarafından verildiği belirtilir.

Geçerliliği:
"Notified Body (Yetkili Kurum)"
tarafından test edilmesi gereken ürünler
(fabrika incelenmesini içerir).
CE Markası Nasıl Alınır
1. Adım

· Ürünün tanımlanması
· Ürünün hangi direktifler kapsamında
  yer aldığının belirlenmesi
· Standartlar var mı?
· Ulusal standartlara uygun mu?
· Ürün standartlara uygun mu?
· Yetkili kurumun müdahalesine gerek var mı?
2. Adım
· Kalite Sistemine gerek var mı?
· Uygulanacak Avrupa Direktifleri ve harmonize Avrupa standartları belirli mi?
3. Adım
· Teknik Dokümantasyon
· İmalatçının Uygunluk Deklarasyonu
· EU Model/Tip Sertifikası
4. Adım
CE markasının ürüne vurulması
( Yetkili kurum numarası ile veya numarasız)
5. Adım
Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesi
6. Adım
Ürünün çıkacak yeni standartlara veya değişikliklere göre doğrulanması.
 
CE Markasının Vurulması
İmalatçı / ithalatçı tarafından vurulur.
· CE markası EU Direktiflerinin ve Uygunluk prosedürlerinin ürün üzerinde   onaylandığını belirtir.
· CE uygunluk işareti aşağıdaki şekildeki gibi "CE" harflerini taşır:
· Özel boyutlar verilmediğinde, CE işareti en az 5 mm yüksekliğinde   olmalıdır.

· CE işareti ürüne veya onun veri plakasına konmalıdır.

· CE markası görünebilir, okunaklı ve silinmez bir şekilde konulmalıdır.

· CE işareti, üretim kontrol aşamasının son evresinde konulmak   zorundadır.

· Teknik Dosyanın Oluşturulması:
      - Ürünle ilgili teknik bilgi.
      - Kullanım talimatları, kılavuzlar.
      - Uygunluk Deklarasyonu.
 

CE markası taşıyan bir ürün tehlike oluşturursa şu önlemler alınır:

Üye ülkeler:
· Ürünü pazardan çeker.
· Ürünün pazara arzını önler.
· Ürünün kullanılmasını önler.
· Serbest ticaretini önler
· EU komisyonuna bildirir.

EU Komisyonu, üye ülkelere yukarıdaki önlemleri kendi sınırları içinde ki ölçülere göre almalarını bildirir..

CE Markası İçin Başvurak Kuruluşlar Ne Yapmalıdır?
Herhangi bir ürününe CE markalaması yapmak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini kullanıyor olsun (bu noktada dilerse danışmanlık hizmeti alabilir), ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır.

Kendisi CE markalama hakkını kullanmak isteyen üretici bu dosyayı üretimi boyunca ve üründe fonksiyonel bir değişiklik olmadığı sürece saklar. Bu dosya, firma dışından CE ile ilgili yapılacak her tür başvuru için referans oluşturacaktır. Yetkili bir kurum tarafından belgelendirilecek olan bir firma ise bu dosyanın bir kopyasını kendinde bulundurur ve orijinalini söz konusu yetkili kuruma verir.

Örnek olarak makina sektöründe üretim yapan bir firmanın hazırlaması gereken bir teknik dosyayı oluştururken ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır:

· Üretici firma hakkındaki temel bilgiler
· Sözkonusu ürünün teknik bilgi plakası
· Ürünün kullanım amacı
· Ürünün kurulma, ayarlanma, çalıştırma, bakım ve taşıma faaliyetlerine   ilişkin   detaylı (mümkünse resimli) açıklamalar
· Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik komponentlerinin üreticileri, kod         numaraları, teknik özellikleri ve varsa yetkili bir kurum tarafından daha   önce   test edilip onaylandığına ilişkin sertifikaları.
· Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik sistemlerinin devre şemaları
· Ürünün mevcut kullanma kılavuzu

Ayrıca ürünün elektriksel donanıma sahip olması durumunda yapılması gereken bazı elektrik testleri vardır. Bunların yapılması için gerekli deney teçhizatını firma kaşılamalıdır. Bu teçhizata ilişkin bilgileri firmamızla temas kurarak edinebilirsiniz. Bu bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmış olması teknik dosyanın hazırlanmasını kolaylaştıracak ve belgelendirme süresini kısaltacaktır.